Regulamin serwisu dermo.expert

Szanowny Internauto

Zanim wyrazisz zgodę na otrzymywanie naszego Newslettera zapoznaj się z regulaminem. Odznaczenie check boxa akceptacji regulaminu jest jednoznacznym potwierdzeniem, że zapoznałeś się z regulaminem i akceptujesz wszystkie jego zapisy.

Definicje

Regulamin: określa podstawowe zasady korzystania z Newslettera dostarczanego przez Administratora serwisu dermo.expert.

Witryna dermo.expert: strona internetowa udostępniona w sieci, dostępna pod adresem www.dermo.expert . Administratorem witryny jest H&B Expert Sp. z o.o..

Administrator: podmiot administrujący witryną dermo.expert – H&B Expert Sp. z o.o.  z siedzibą w Będzinie, kod pocztowy 42-500, przy ul. Dębowej 4, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679138, REGON: 367332232, NIP: 6252460750Internauta: osoba fizyczna, wyrażająca chęć otrzymywania Newslettera z serwisu dermo.expert.

Newsletter

Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne, Internauta nie ponosi przy tym żadnych kosztów.

Każdy Internauta może zapisać się do Newslettera wiele razy, jednak tylko raz wykorzystując do tego dany adres mailowy.

Internauta zapisujący się do Newslettera powinien posiadać adres e-mail oraz korzystać z dowolnej przeglądarki poczty elektronicznej.

Podany adres e-mail będzie służył Internaucie do otrzymywania Newslettera wysyłanego przez serwis dermo.expert.

Internauta podczas procesu zamawiania usługi newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, w celu wysłania Newslettera.

Administrator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wysyłania Newslettera.

Internauta, może zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając e-maila z adresu, na który został zamówiony newsletter na adres info@dermo.expert, w tytule wiadomości należy wpisać „Rezygnuję z otrzymywania Newslettera”. Internauta nie musi podawać przyczyny rezygnacji.

Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe Internautów przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –RODO Administrator będzie dokładał wszelkich starań, aby dane te były chronione. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane mu przez Internautę dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Internautów wyłącznie do wysyłki Newsletterów.

Administrator informuje, iż rejestracji mogą dokonywać tylko osoby powyżej 13 roku życia.

Administrator nie sprzeda ani nie użyczy danych Internautów żadnej stronie trzeciej.

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Internautów wyłącznie w ramach odpowiedniej umowy zgodnie z rozporządzeniem RODO związanym z ochroną danych osobowych.

Każdemu Internaucie, który udostępnił Administratorowi swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Internautom przysługują wynikające z przepisów rozporządzenia RODO uprawnienia informacyjne, kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe. Internauta ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach określonych w przepisach.

Administrator ma obowiązek udzielić informacji o posiadaniu danych osobowych Internautów w tym organom państwa, które mają odpowiednie uprawnienia do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Witryna dermo.expert korzysta z plików cookies, wyłącznie w celach statystycznych. Można je zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w Regulaminie. Informacje o zmianach zostaną zamieszczone na stronie dermo.expert na 7 dni przed ich wejściem w życie.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wprowadzone zmiany, Internauta może zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

Administrator serwisu komunikuje się z Internautami wyłącznie drogą mailową.

Wszelkie informacje o naruszeniach niniejszego regulaminu należy kierować na adres info@dermo.expert. Administrator zobowiązuje się do dokonania takich zmian w treści regulaminu, by dane naruszenie usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.

Copyright©2022 dermo.expert
All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.